هر یک از مراحل زیر در صورت وجود بخش مورد نظر باید به صورت متواتر صورت پذیرد.

مرحله اول: ابتدا به صورت چشمی بررسی گردد که کلیه بخش­های فلزی عاری از هرگونه بخش­اضافه ناشی از تراشکاری یا فورج باشد. در صورت وجود تراشه فلزاتی که باعث ایجاد مشکل در بستن اتصال گردد، باید آن­ها را از سطح اتصال تمیز نمود.

مرحله دوم: اتصال به صورت کشویی در محل خود نصب شده و بررسی گردد که مقدار عدم همراستایی آن از مقدار مجاز تجاوز ننماید. در صورت وجود عدم همراستایی مجاز می­توان از یک پین برای همراستا نمودن اتصال استفاده نمود.

توجه: استفاده از روانکار سبک مانند آب به منظور کاهش اصطکاک در هنگام نصب بسیار مناسب بوده اما الزامی نمی­باشد (در هنگام روانکاری استفاده از مشتقات نفتی مجاز نمی­باشد).

مرحله سوم: مهارها مطابق آنچه در شکل نشان داده شده است نصب گردد.

توجه: ممکن است برای برخی از اتصالات یک یا چند جزء مانند واشر کروی در اتصال وجود نداشته باشد.

شکل ۱۱: چگونگی نصب مهارها در اتصالات بلادری

 

          شکل ۱۲: چگونگی نصب مهارها در اتصالات اتوکلاوی

 

مرحله چهارم: پیچ­ها در دو سمت اتصال بسته شوند. پیچ­ها باید به صورت ستاره­ای و مانند آنچه در شکل نشان داده شده بسته شوند.

               شکل شکل۱۳: ترتیب سفت کردن پیچ­ها در اتصال فلنجی برای تعداد مختلف پیچ

مرحله پنجم: در صورت عدم اتصال میل مهارها توسط شرکت پیشرو تجهیز انرژی، این بخش از اتصال همراه واشر تخت یا کروی (در صورت وجود) با دقت نصب گردد.

در هنگام نصب باید محدوده حرکتی اتصال که در نقشه ذکر شده است، در نظر گرفته شود.

 

               شکل ۱۴: بستن میل مهارها

فاصله نصب:

بهترین فاصله نصب توصیه شده برای لرزه­گیرهای لاستیکی در نزدیکی پمپ‌­ها و ساپورت‌ها باید به میزان نشان داده شده در شکل­های زیر باشد.

 

 

 

 

 

رعایت نکات نصبی زیر باعث افزایش طول عمر اتصال شده و الزامی می­باشد.

 

 

در صورت لاستیکی بودن فلنج مقابل باید از واشر استیل به منظور جلوگیری از تماس لاستیک با لاستیک استفاده نمود.
فلنج روبرو در لرزه­گیرهای لاستیکی نباید از نوع groove  یا tongue باشد
بعد از نصب حتماً بررسی شود که لاستیک در جای خود قرار گرفته باشد.
در هنگام بستن پیچ در اتصلات بلادری دقت شود که گل پیچ در سمت لاستیک باشد.
در هنگام بستن پیچ در اتصلات اتوکلاوی بدون حضور رینگ تقویتی دقت شود که گل پیچ در سمت لاستیک باشد.
در هنگام بستن پیچ در اتصلات اتوکلاوی با حضور رینگ تقویتی بهتر است که گل پیچ در سمت لاستیک باشد.