۱/  انبارش در انبار مسقف

لرزه­‌گیرهای لاستیکی باید در محیط خشک، تاریک و خنک و در انبار مسقف نگهداری گردد. از نگهداری نزدیک تجهیزات تولید اوزون خوداری گردد. در زمان نگهداری به مدت طولانی، اتصال باید روی پالت یا چوب نگهداری گردد. هرکز جسم سنگین را در انبار روی اتصال قرار ندهید. انبارش در غیر از شرایط بیان شده باعث کاهش عمر لرزه­‌گیر لاستیکی خواهد شد.

۲/  انبارش در محیط خارج

زمانی که انبارش در محلی غیر از انبار باشد، نیاز است که بدون تماس با زمین و در کاور آب بند چوبی و به دور از غبار، اشعه UV و حیوانات و حشرات نگهداری شود.

 

انبارش و حمل

 

شکل ۱: چگونگی انبارش لرزه‌­گیرهای لاستیکی

در زمان حمل هرگز اتصال را از نقاط حساس مانند جای پیچ­ها جابجا نکنید. هرگز از طناب یا تسمه فلزی برای این منظور استفاده نکنید.

شکل ۲: طریقه حمل لرزه‌­گیر لاستیکی کوچک

اتصالات حجیم نیز می­تواند با استفاده از تسمه پارچه­ای و قلاب به صورت زیر جابجا گردد. تنها در این نوع حمل و جابجایی لرزه­گیر لاستیکی است که از رسیدن آسیب به کوهان و اتصال جلوگیری می­شود.

شکل ۳: طریقه حمل لرزه­‌گیر لاستیکی بزرگ

 

شکل ۴: طریقه صحیح جا زدن لرزه‌­گیر لاستیکی

توجه: هرگز اتصال را حتی برای مدت کوتاه روی لبه فلنج قرار ندهید.