۱/ بررسی پارامترها

پیش از نصب، بار دیگر پارامترهای خط لوله­ای که هر اتصال قرار است در آن نصب گردد، با نقشه­ها و اطلاعات طراحی اعلام شده از سمت شرکت پیشرو تجهیز انرژی مورد بررسی قرار گیرد تا از مقادیر مجاز تجاوز نکند.

۲/ همراستایی خط

مطابق استاندارد FSA میان دو سمت خطی که اتصال قرار است در آن نصب گردد در راستای طولی، عرضی، زاویه­ای و پیچشی باید همراستایی وجود داشته باشد.

توجه: در صورت عدم همراستایی می­توان در هنگام ثبت سفارش به شرکت پیشرو تجهیز انرژی این موضوع را اعلام نموده تا در طراحی اتصال، این مقدار منظور گردد.

 

       شکل ۵: بررسی همراستایی دو سمت خط لوله