گواهینامه ISO9001
نامه همکاری با شرکت Stenflex آلمان